Soort reis
Bestemming
Vertrekdatum
Je bevindt je hier: Home
Reisvoorwaarden
Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden NEWPORT BLUE 

Artikel 1 Inleidende bepaling
Artikel 2 Totstandkoming reisovereenkomst
Artikel 3 Betaling
Artikel 4 Reissom
Artikel 5 Informatie
Artikel 6 Reisbescheiden
Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger
Artikel 8 In de plaatsstelling
Artikel 9 Annulering door de reiziger
Artikel 10 Opzegging door NEWPORT BLUE
Artikel 11 Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door NEWPORT BLUE
Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 13 Hulp en bijstand
Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid NEWPORT BLUE
Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger
Artikel 16 Rente en incassokosten
Artikel 17 Klachten

Artikel 1 Inleidende bepaling
Lid 1
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. NEWPORT BLUE: de reisorganisator die aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
b. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij NEWPORT BLUE zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis bestaande uit de volgende diensten (o.v.): vervoer, verblijf en/of een andere toeristische dienst.
c. Reiziger: de wederpartij van NEWPORT BLUE, of degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot NEWPORT BLUE is overgedragen.
d. Boekingskantoor: het bedrijf dat eventueel tussen de reiziger en NEWPORT BLUE bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.
e. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
f. Kantooruren: van 09.00 tot 17.00 uur
g. Communicatiekosten: telefoon-, e-mail en/of internetkosten.

Lid 2
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen vervoerreizen, pendelreizen per bus en vliegreizen. NEWPORT BLUE kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld.

Lid 3
De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Artikel 2 Totstandkoming reisovereenkomst
Lid 1
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van NEWPORT BLUE. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.

Lid 2
Het aanbod van NEWPORT BLUE is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aanvaarding te geschieden.

Lid 3
De reiziger verstrekt NEWPORT BLUE of het boekingskantoor voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door NEWPORT BLUE.

Lid 4
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, wordt als hoofdboeker aangemerkt en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Lid 5
Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van NEWPORT BLUE maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden NEWPORT BLUE niet. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door NEWPORT BLUE aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). NEWPORT BLUE zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van NEWPORT BLUE. NEWPORT BLUE heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen: aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 35,= per boeking, communicatiekosten en de eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Indien NEWPORT BLUE bereid is ook wijzigingsverzoeken op andere dan medische gronden (andere essenties) in behandeling te nemen, heeft zij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen: de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 35,= per boeking, communicatiekosten en de eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van NEWPORT BLUE.

Lid 6
Indien, bij reizen waar vervoer is inbegrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. NEWPORT BLUE kan alleen om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

Lid 7
NEWPORT BLUE draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Artikel 3 Betaling
Lid 1
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan van € 100,= per reiziger. Bij niet tijdige betaling wordt de reiziger daar schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het bedrag binnen vier dagen te voldoen. Indien de betaling dan ook uitblijft, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. NEWPORT BLUE heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

Lid 2
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van NEWPORT BLUE. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door NEWPORT BLUE schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen vier werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. NEWPORT BLUE heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

Lid 3
Indien de reisovereenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dient direct de gehele reissom te worden voldaan.

Lid 4
Per reservering wordt € 30,= administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 4 Reissom
Lid 1
De gepubliceerde reissom geldt per persoon. Hierin zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld.

Lid 2
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze NEWPORT BLUE bekend waren ten tijde van het maken van de publicatie.

Lid 3
Uitsluitend in geval van verhoging van de brandstofprijzen kan NEWPORT BLUE de reissom wijzigen. De aan NEWPORT BLUE belastende partij (zoals een luchtvaartmaatschappij of een busmaatschappij) bepaalt of van een dergelijke situatie sprake is.

Lid 4
De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom af te wijzen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen twee werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft NEWPORT BLUE het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet op straffe van verval binnen twee werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.

Artikel 5 Informatie
Lid 1
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en eventueel rijbewijs en groene kaart.

Lid 2
Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Lid 3
NEWPORT BLUE verstrekt de reiziger informatie over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annulerings- en of reisverzekering.

Artikel 6 Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden zullen ca. een week voor vertrek verstuurd worden naar de reiziger cq hoofdboeker van de reis, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger
Lid 1
Na totstandkoming van de reisovereenkomst kan de reiziger wijziging in de overeenkomst verzoeken. Tot 30 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen, voor zover mogelijk, kosteloos worden verwerkt. Bij wijzigingen binnen 30 dagen voor vertrek brengt NEWPORT BLUE € 30,= per wijziging in rekening. Vanaf 15 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

Lid 2
Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Artikel 8 In de plaatsstelling
Lid 1
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en het verzoek wordt uiterlijk 30 dagen voor vertrek ingediend; en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in de plaatsstelling.

Lid 2
De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover NEWPORT BLUE voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1 bedoelde wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9 Annulering door de reiziger
Lid 1
Indien de reisovereenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger, naast de éénmalig verschuldigde reserveringskosten van € 30,=, annuleringskosten verschuldigd.

Bij eigen vervoersreizen:
a. bij annulering tot 66 dagen voor de dag van aankomst: € 120,= per persoon;
b. bij annulering vanaf de 66ste dag (inclusief) tot de 52ste dag voor de dag van aankomst: € 160,= per persoon;
c. bij annulering vanaf de 52ste dag (inclusief) tot de 20e dag voor de dag van aankomst: 80% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 20e dag (inclusief) tot de 8e dag voor de dag van aankomst: 90% van de reissom;
e. bij annulering vanaf de 8e dag (inclusief) tot de dag van aankomst of later: de volledige reissom.

Bij busreizen:
a. bij annulering tot 66 dagen voor de dag van aankomst: € 120,= per persoon;
b. bij annulering vanaf de 66ste dag (inclusief) tot de 52ste dag voor de dag van aankomst: € 160,= per persoon;
c. bij annulering vanaf de 52ste dag (inclusief) tot de 20e dag voor de dag van aankomst: 80% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 20e dag (inclusief) tot de 8e dag voor de dag van aankomst: 90% van de reissom;
e. bij annulering vanaf de 8e dag (inclusief) tot de dag van aankomst of later: de volledige reissom.

Bij vliegreizen:
a. bij annulering na boeking; 100% van de ticketprijs. Conform voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.
b. voor annulering van de overige reisovereenkomst gelden de annuleringkosten zoals aangegeven bij eigen vervoersreizen, verhoogd met 100% annuleringskosten van de ticketprijs.

Lid 2
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in de plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

Lid 3
Bij sommige reizen, of onderdelen van reizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden.

Lid 4
Deelannulering: indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. Indien de grootte van de resterende reizigers niet in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt doet NEWPORT BLUE een nieuw prijsvoorstel. De reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.

Lid 5
Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 10 Opzegging door NEWPORT BLUE
NEWPORT BLUE heeft het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, bepaald door NEWPORT BLUE. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien er voor de buspendel op bepaalde data te weinig belangstelling bestaat behoudt NEWPORT BLUE zich het recht voor de busreis te annuleren. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.

Artikel 11 Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door NEWPORT BLUE
Lid 1
NEWPORT BLUE heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen en/of te annuleren wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van NEWPORT BLUE aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevraagd. Ook kennelijke fouten in de reservering kunnen leiden tot annulering en/of wijziging in de overeengekomen dienstverlening. NEWPORT BLUE kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.
Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Lid 2
NEWPORT BLUE dient de reiziger zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voor te leggen, indien er alternatieven mogelijk zijn. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen.

Lid 3
Het alternatieve aanbod dient redelijkerwijs gelijkwaardig te zijn, indien mogelijk. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming, de aard en klasse van de accommodatie; de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. Bij deze beoordeling moet rekening worden gehouden met: de samenstelling van het reisgezelschap; de aan NEWPORT BLUE bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s); bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger(s) zijn opgegeven.

Lid 4
Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van NEWPORT BLUE door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.

Lid 5
NEWPORT BLUE mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Lid 6
De reiziger die de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst op basis van gegronde redenen, dient dit binnen twee werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar te maken aan NEWPORT BLUE. In dat geval heeft NEWPORT BLUE het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op teruggave van de reissom. Of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan.

Lid 7
Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de reisovereenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of NEWPORT BLUE, zorgt NEWPORT BLUE er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt NEWPORT BLUE de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van NEWPORT BLUE, indien de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst haar overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

Lid 8
NEWPORT BLUE is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1, verplicht de reiziger te informeren over een door haar doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht
Lid 1
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13, 14 en 15 is NEWPORT BLUE verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
Lid 2
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan direct mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.

Lid 3
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is NEWPORT BLUE verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt. Dit omdat: de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die NEWPORT BLUE of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Lid 4
Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13 Hulp en bijstand
Lid 1
NEWPORT BLUE is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van NEWPORT BLUE, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst haar overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is NEWPORT BLUE niet tot verlening van hulp en bijstand verplicht. Mocht er toch hulp en bijstand verleend worden dan zijn de kosten in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid NEWPORT BLUE
Lid 1
Wanneer NEWPORT BLUE op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Lid 2
Indien NEWPORT BLUE jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste 50% van de reissom.

Lid 3
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van NEWPORT BLUE gelden ook ten behoeve van werknemers van NEWPORT BLUE, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger
Lid 1
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van NEWPORT BLUE ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding van NEWPORT BLUE , of via het opgegeven telefoonnummer in de reisbescheiden, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Lid 2
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door NEWPORT BLUE van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

Artikel 16 Rente en incassokosten
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens NEWPORT BLUE heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 6% over iedere week of gedeelte van een week der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 17 Klachten
Lid 1
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met NEWPORT BLUE.

Lid 2
Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 week na thuiskomst, schriftelijk te melden bij NEWPORT BLUE.

Lid 3
Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis zich tot een bevoegde rechter wenden. Na drie maanden vervalt dit recht.